Bangkok Thai Pure Drinks Ltd bottler cover

BCN7326

Thai Pure Drinks Ltd 581-5590-3 523-6989 cover:22.8x10.6cm postmark:Ha Yaek Pak Kret 30-3-33 Thailand 1B 6B 50 ST. 10B Airmail

$20-25