Hong Kong Fanta Shake Shake Orange Jelly 250ml can

Fanta Shake Shake
Orange Jelly Soda
Swire Coca-Cola HK Ltd
250ml 2009

BCN4125

UPC4890008226337

$8-10